Our Patents

US Patent: US D861,922 S
US Patent: US D858,809 S
LED VIEW ILLUMINATION (EN)_resize
LED Module II (EN)_resize
patent-modulecase-and-led-module-manufacturering (EN)_resize
Patent Ornamental LED Lighting (EN)
patent-modulecase-and-led-module-manufacturering (KR)
patent-led-module-case (KR)
patent-led-module (KR)
patent (LED-scene-light)
LED Module Case (EN)
LED MODULE (EN)
Slim type LED Module (EN)
patent-slimLED (KR)